January 7, 2009 Firm News

28 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

28 lawyers who qualified in December 2008 joined Mori Hamada & Matsumoto.

 • Daisuke Asai
 • Risa Asakura
 • Daiki Ishikawa
 • Masashi Ichikawa
 • Mai Umemoto
 • Yuta Kawashima
 • Kenta Kawabata
 • Hiroyuki Kurihara
 • Junpei Kendo
 • Aki Goto
 • Takahiro Shibata
 • Tsuyoshi Shirakawa
 • Hisako Takahashi
 • Yusuke Takamiya
 • Kanako Tajiri
 • Yuriko Toyota
 • Yusuke Nakajima
 • Hironori Nakano
 • Yuko Haraguchi
 • Akira Higuchi
 • Akira Hironaka
 • Masafumi Masuda
 • Aiko Mizuguchi
 • Kunio Miyaoka
 • Suguru Miyata
 • Norimitsu Mori
 • Tetsuya Yamamoto
 • Kazuo Yoshida