January 6, 2011 Firm News

19 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

19 lawyers who qualified in December 2010 joined Mori Hamada & Matsumoto.

 • Saori Ike
 • Mikito Ishida
 • Masayuuki Ishibashi
 • Sho Imanaka
 • Shota Ogawa
 • Kotaro Kajimoto
 • Daisuke Kuroda
 • Yusuke Kobayashi
 • Rina Shimada
 • Kei Shirakawa
 • Hiroshi Shirane
 • Kana Takeuchi
 • Aki Tanaka
 • Ayako Tsuru
 • Maya Tojo
 • Hiroyuki Nebashi
 • Shoichi Hikami
 • Tomoaki Murai