January 7, 2014 Firm News

32 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

32 lawyers who qualified in December 2012 joined Mori Hamada & Matsumoto.

 • Yoshihiro Iwasaki
 • Takashi Ugajin
 • Fuyuki Uchitsu
 • Sho Ebashi
 • Satoshi Okano
 • Tomonori Ogawa
 • Shimpei Ochi
 • Ryosuke Onobori
 • Masaki Kakimoto
 • Koki Kanemura
 • Akira Kawashiro
 • Atsuo Kusahara
 • Keigo Kubo
 • Takanori Sakai
 • Naoto Shimamura
 • Haruka Sugiyama
 • Yusuke Takeoka
 • Satoshi Tatsugawa
 • Taro Tanaka
 • Ayako Nakamura
 • Kenta Nishioka
 • Sato Hatae
 • Masaaki Hirota
 • Takeshi Fukuda
 • Reina Fujita
 • Kohei Matsuda
 • Aritsune Miyoda
 • Takuya Yatsu
 • Seiko Yabe
 • Yoshito Yamamoto
 • Mizuho Yoshida
 • Kaei Ro