January 6, 2015 Firm News

27 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

27 lawyers who qualified in December 2014 joined Mori Hamada & Matsumoto.

 • Shinichi Aoyama
 • Yuma Adachi
 • Takahiro Iijima
 • Ryuta Iida
 • Yuma Ito
 • Ryoichi Inoue
 • Takaaki Okano
 • Ryosuke Okuda
 • Yui Kanemitsu
 • Kensuke Sakajiri
 • Moe Sakamoto
 • Shuntaro Shirai
 • Takeharu Sonomoto
 • Shuhei Takaishi
 • Kazuyoshi Takada
 • Tetsuya Tamura
 • Chihiro Tsukada
 • Dai Toki
 • Yoshitaro Tominaga
 • Masanori Nakao
 • Mitsuhiko Nakada
 • Hirokazu Hasegawa
 • Hiroto Hayashi
 • Yuichi Higuchi
 • Risa Morita
 • Yoshiko Yamakawa
 • Ryo Yamaji