February 25, 2020 Firm News

Eleven new partners and twelve new counsels

As of January 1, 2020, eleven lawyers became partners of the firm.

Partners:
Masahito Saeki, Hiroshi Oyama, Daisuke Asai, Kenta Kawabata, Yusuke Takamiya, Hideki Ben, Suguru MiyataHiromasa Arai, Takuto Ichimura, Yoshinori Tatsuno, Mikito Ishida

Also, twelve lawyers became counsels as of January 1, 2020.

Counsels:
Fumiko Hama, Yoshikazu Hinomoto, Yoshinori Usui, Mai Umemoto, Kanako Tajiri, Norihito Sato, Tsuyoshi Shirakawa, Yusuke Nakajima, Takanori Shinohara, Masaki Yukawa, Koyo MadokoroMin Li

The firm appreciates your continued support.