October 12, 2005 Firm News

17 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

17 lawyers who qualified in October 2005 (namely, Naohisa Iimura, Motoya Ishibashi, Tsuyoshi Ichifuji, Saeko Inaba, Haruka Osawa, Aiko Kanayama, Masakazu Kumagai, Masahito Saeki, Naoya Shiota, Hisashi Shibata, Munetaka Dai, Sosuke Nagoya, Michihiro Nishi, Toshimitsu Nemoto, Akio Noguchi, Kohei Morita, Mizuki Hori) joined Mori Hamada & Matsumoto.