September 16, 2008 Firm News

12 new lawyers joined Mori Hamada & Matsumoto

12 lawyers who qualified in September 2008 joined Mori Hamada & Matsumoto.

 • Sonoko Amano
 • Mayumi Okabe
 • Shion Okamoto
 • Changho Kim
 • Norihito Sato
 • Mamoru Shirasaka
 • Ryo Chikasawa
 • Satoru Hasumoto
 • Hideki Ben
 • Mariko Morita
 • Sachiyo Yanagi
 • Gaku Yoneyama